Surgical Instruments Thorax, Lungs

Price-Thomas

Art# MI-13-241-22

Price-Thomas, Further Clamps..

Art# MI-13-245-22

Sarot

Art# MI-13-251-23

Semb

Art# MI-13-265-24